Cursuri pentru copii isteti

...pentru copii isteţi! Un proiect al Fundației Nadia Comăneci!

1. Dispoziţii Generale

Fundaţia “Nadia Comaneci” este o entitate non-profit, în al cărei scop se regăsesc şi activităţile umanitare, caritabile, organizarea de cursuri de specialitate pentru tineret.

Prezentul regulament cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii în cadrul Fundaţiei Nadia Comăneci, respectiv în locaţia în care se desfăşoară cursurile.

Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru conducerea Fundaţiei, profesori, cursanţi/copii, şi părinţi/tutori care vin în contact cu Fundaţia.

 

2. Organizarea activităţii

Fundaţia desfăşoară următoarele activităţi: Cursuri educativ-sportive extraşcolare pentru tineret

Program: Conform programării orelor de curs şi a activităţilor sportive

Secretariat: 0741 199 600

 

3. Conducerea Fundaţiei

Afişează programul de desfăşurare a cursurilor

 

4. Fundaţia are următoarele drepturi şi obligaţii:

(a)   Fundaţia poate să încheie protocoale de parteneriat cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei;

(b)   Fundaţia poate organiza, cu acordul părinţilor, pentru cursanţi cursuri-activităţi educative şi sportive;

(c)   Să nu lezeze demnitatea sau personalitatea cursanţilor sau părinţilor/tutorilor;

(d)   Să pună, gratuit, la dispoziţia cursanţilor, suporturile de curs;

(e)   Să ofere servicii educaţionale de calitate;

(f)    Să asigure măsuri de protecţie a sănătăţii şi securităţii cursanţilor pe perioada prezenţei în incinta şi spaţiul Fundaţiei, precum şi în deplasările organizate de Fundaţie;

(g)   Să nu desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a cursantului, viaţa intimă, privată şi familială a cursantului;

(h)   Să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a copilului;

(i)     Să trateze cu profesionalism şi responsabilitate orice situaţie legată de educaţia cursantului;

(j)     Să stabilească, de comun acord cu părinţii/tutorii, calendarul întâlnirilor periodice şi apoi să îl pună în aplicare;

(k)   Să analizeze şi să decidă, prompt şi responsabil, referitor la orice solicitate din partea cursantului/părintelui;

(l)     Să ia în considerare, să analizeze şi să răspundă oricărei sesizări din partea cursanţilor sau a păriţilor referitoare la rele practice în cadrul instituţiei.

 

5. Responsabilităţile cadrului didactic:

(a)   Să îndeplinească sarcinile de serviciu la cele mai înalte standarde, conform fişei postului şi legislaţiei în vigoare;

(b)   Să cunoască şi să aplice în mod adecvat teoriile moderne ale învăţării în vederea construirii unui demers didactic centrat pe elev/cursant în scopul dezvoltării sale;

(c)   Să respecte cu stricteţe actul didactic: pregătirea fiecărei activităţi didactice, durata orei de curs;

(d)   Să nu învoiască elevii/cursanţii de la ore decât cu aprobarea conducerii instituţiei, cu aprobarea părinţilor/tutorilor sau în situaţii de urgenţă;

(e)   Promovarea spiritului de colegialitate şi a respectului reciproc între toţi elevii/cursanţii;

(f)    Rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor sau disputelor ce pot să apară în relaţiile dintre elevi/cursanţi, evitându-se un limbaj sau ton necorespunzător.

(g)   Suspendarea orelor de curs se aprobă numai de către conducerea instituţiei.

(h)   Orele de curs se efectuează indiferent de numărul elevilor/cursanţilor prezenţi, dacă nu există o altă înţelegere scrisă.

 

6. Cursanţii au următoarele drepturi şi obligaţii:

(a)   Au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească diplome/atestate pentru participarea la cursuri şi rezultatele deosebite, precum şi pentru o atitudine civică exemplară;

(b)   Să respecte Fundaţia, personaulul acesteia, precum şi pe colegii săi;

(c)   Să frecventeze cursurile şi să participle la toate activităţile;

(d)   Să aibă o ţinută vestimentară şi o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă, neostentativă;

(e)   Să aibă un comportament care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea celorlalţi din cadrul instituţiei;

(f)    Să se implice direct şi să răspundă solicitării profesorilor de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate;

(g)   Să nu distrugă materialele de învăţământ şi să nu deterioreze bunurile;

(h)   Să nu părăsească incinta instituţiei în timpul orelor de curs;

(i)     Să utilizeze cu grijă suporturile şi materialele de curs primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul cursului;

(j)     Să plătească toate lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

 

7. Părinţii/tutorii legali ai copilului au următoarele drepturi şi obligaţii:

(b)   Au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia studiilor şi comportamentul propriului copil;

(c)   Au dreptul să solicite rezolvarea unor stări confictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile sau cereri scrise;

(d)   Se pot implica activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi la activităţile educative;

(e)   Se obligă să asigure frecvenţa la cursuri şi ţinuta decentă a cursantului la cursuri, şi să informeze Fundaţia de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program;

(f)    Să ia legătura cel puţin o dată cu profesorul sau reprezentanţii Fundaţiei Nadia Comăneci, pentru a cunoaşte evoluţia copilului;

(g)   Să răspundă material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul Fundaţiei, cauzate de cursant;

(h)   Să-şi asume responsabilitatea promovării, în educţia copilului, a valorilor şi normelor de conduită;

(i)     Să-şi asume, împreună cu cursantul, responsabilitatea pentru orice faptă a cursantului, desfăşurată în afara Fundaţiei, dar care ar putea prejudicial prestigiul acesteia;

(j)     Să dea curs solicitării conducerii instituţiei, ori de căte ori este necesar, de a lua măsuri cu privire la conduita sau evoluţia cursantului;

(k)   Să trateze cu respect şi consideraţie Fundaţia şi pe reprezentaţii ei, prin:

i) limbaj reverenţios;

ii) atitudine neagresivă;

iii) comunicare aservită;

iv) Disponibilitatea pentru rezolvarea posibilelor divergenţe pe cale amiabilă.

(l)     Prin plata taxei de participare solicitată pentru curs sau prin semnarea unei scrisori de acord, în cazul în care nu se percepe o taxă de participare, se consideră că există acordul tutorelui şi acesta este de acord cu prezentul regulament.

Neîndeplinirea obligaţiilor sau neresepectarea prevederilor prezentului regulament atrage după sine sancţionarea disciplinară şi stabilirea răspunderii materiale.

 

8. Regulament de organizare a cursurilor: cuprinde prevederi specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii privind organizarea de cursuri în cadrul Fundaţiei Nadia Comăneci, respectiv în locaţia în care se desfăşoară cursurile.

(a) Suma pe care o va plăti Beneficiarul include TVA şi va reprezenta valoarea solicitată pentru participarea la cursuri.

(b) Plata cursurilor va fi făcută în avans şi poate fi făcută la:

1.    sediul fundaţiei la adresa: Calea Griviţei 150, Sector 1, Bucureşti

2.     în contul fundatiei: nr. RO38BTRL04501205H87589XX – Banca Transilvania, Sucursala Dorobanti, FUNDAŢIA “NADIA COMĂNECI”, menţionând numele cursului ales CIF 23297394

3.     În cazul în care Beneficiarul nu mai poate participa la cursul la care s-a înscris, returnarea taxei de curs se poate face dacă retragerea este anunţată cel târziu cu 3 zile înainte de începerea cursului. În cazul în care retragerea se face după începerea cursului, suma poate fi recuperată prin direcţionarea acesteia în contul altui curs, la alegerea Beneficiarului. Suma nu poate fi returnată dupa începerea cursului având în vedere ca atelierele/cursurile sunt începute în funcţie de numărul de persoane înscrise iar locurile pentru fiecare atelier sunt limitate

(c) Beneficiarul are dreptul să solicite returnarea banilor, în cazul în care cursul nu poate fi organizat de Prestator în termen de 1 lună de la plata cursului, fără a solicita alte despagubiri. Beneficiarul înţelege că Organizatorul nu poate organiza cursul sub un anumit număr de cursanţi.

(d) Beneficiarul îşi dă acordul pentru utilizarea datelor personale (e-mail, telefon) pentru comunicarea legată de activitatea Centrului MiniMe al Fundaţiei Nadia Comăneci.

(e) Beneficiarul acceptă ca Prestatorul să utilizeze imaginea copilului în materiale de prezentare şi promovare a Centrului MiniMe, fără detalierea de date personale ale copilului şi în cadrul unor imagini de grup din timpul orelor de curs, imagini plan general.

(f) Prestatorul are obligaţia returneze banii în termen de 10 zile de la solicitarea Beneficiarul, în cazul în care cursul nu poate fi organizat de Prestator în termen de 1 lună de la plata cursului, fără a solicita alte despagubiri. Beneficiarul înţelege că Organizatorul nu poate organiza cursul sub un anumit număr de cursanţi.

Prin achitarea cursurilor, se înţelege că achizitorul a luat la cunoştinţă regulamentul mai sus enunţat.

Director,                                                                                              

Virgil Munteanu

Vicepreşedinte Director General

FUNDAŢIA NADIA COMĂNECI

Colaboratori

  • banner